Gedragscode

ned / eng

Nieuwe Vide’s Gedragscode is een document dat in ontwikkeling is. In de toekomst – in overleg en gesprek èn met voortschrijdend inzicht – kan dit document verder worden uitgebreid en /of gedetailleerd.
Voor het laatst bijgewerkt op 14.09.2022

Gedragscode

Deze gedragscode is van toepassing op iedereen die binnen Nieuwe Vide (of daarbuiten als representant vanuit Nieuwe Vide) werkzaamheden verricht. Hieronder vallen studiomakers, het team van Nieuwe Vide, vrijwilligers, freelancers ingehuurd door Nieuwe Vide. De gedragscode is ook van toepassing op deelnemers aan workshops, bezoekers, gasten van studiomakers, freelancers ingehuurd door studiomakers en stagiaires.

Waarom een gedragscode?

Nieuwe Vide wil een uitnodigende, positieve, veilige werkomgeving bieden, waar eenieder hun werkzaamheden op een goede wijze kan uitvoeren. Dit geldt voor iedereen die op wat voor manier dan ook in aanraking komt met Nieuwe Vide: Studiomakers, kunstenaars, freelancers, deelnemers, vrijwilligers, stagiaires en bezoekers. Nieuwe Vide is een community. We letten op elkaar en we zorgen samen voor een prettige en veilige omgeving. De gedragscode is ook van toepassing op de organisatie van Nieuwe Vide: het team en het bestuur.

Wie we zijn

Nieuwe Vide organiseert exposities, lezingen, workshoptrajecten en andere diverse randprogrammering met als doel kunstenaars een podium te geven. Nieuwe Vide streeft naar een open dialoog tussen kunstenaars, bezoekers, belangstellenden en de omliggende buurt. In het Nieuwe Vide pand werken kunstenaars en creatieven in hun studio. Nieuwe Vide is een gemeenschap bestaande uit studiomakers, vrijwilligers, bezoekers, deelnemers aan workshops, kunstenaars van buiten Nieuwe Vide die deelnemen aan exposities, stagiaires, freelancers die projecten begeleiden uit naam van Nieuwe Vide en freelancers die de opbouw van exposities voor hun rekening nemen. De organisatie van Nieuwe Vide (hierna te noemen: team) bestaat uit vijf mensen die de dagelijkse taken, de huurderszaken, de exposities en randprogrammering uitvoeren. Nieuwe Vide is ontstaan uit de kraakbeweging; het activistische en Do It Yourself karakter is een grondslag waar we op bouwen.

Onze gedragscode

Nieuwe Vide streeft ernaar een inclusieve organisatie te zijn. Nieuwe Vide wil een positieve, veilige werkomgeving bieden, waar eenieder hun werkzaamheden op een goede wijze kan uitvoeren. Dit geldt voor iedereen die op wat voor manier dan ook in aanraking komt met Nieuwe Vide: Studiomakers, freelancers, deelnemers, vrijwilligers, bezoekers. Studiomakers kunnen hun werkpraktijk naar eigen inzicht vormgeven, mits dit geen inbreuk pleegt op, of overlast veroorzaakt met betrekking tot de werkpraktijk van andere studiomakers. Het team streeft open communicatie na met de studiomakers.

Nieuwe Vide verwacht van elk die met onze organisatie samenwerkt, binnen het Nieuwe Vide pand werkt (en alle hierboven beschreven groepen), of Nieuwe Vide bezoekt, dat zij elkaar op een respectvolle manier bejegenen, zodat ieder in een plezierige en veilige omgeving kan werken. We kennen grote waarde toe aan zowel overeenkomsten als verschillen. We vragen van eenieder om respect voor elkaar te bewaren in persoonlijke interacties.

Eenieder, ongeacht achtergrond, gender, religie, huidskleur, validiteit, is welkom en wordt gelijk behandeld.

Binnen Nieuwe Vide, maar ook daarbuiten – als het gaat om representatie van Nieuwe Vide op evenementen, beurzen, randprogrammering en alles wat representatie vraagt en zich buiten het pand van Nieuwe Vide afspeelt – behandelen we elkaar met respect. Elke vorm van ongewenst gedrag, zoals pesten (verbaal en lichamelijk), intimidatie (in welke vorm dan ook), agressief gedrag, discriminatie wordt niet geaccepteerd.

Ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, stalken en overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Deze grensoverschrijdende gedragingen kunnen elkaar overlappen en omvatten ook het (herhaaldelijk) niet respecteren van iemands persoonlijke ruimte, het fotograferen van personen zonder toestemming, pesterijen, geweld. Deze lijst is niet eindig.

Het gebruik van harddrugs in Nieuwe Vide is verboden.

Het niet naleven van de gedragscode

Wanneer iemand ongewenst, intimiderend of moedwillig verstorend gedrag vertoont, zal deze worden verzocht hiermee onmiddellijk te stoppen. Wanneer je wordt lastiggevallen in Nieuwe Vide, neem dan contact op met de organisatie van Nieuwe Vide. Neem ook contact met ons op als je denkt of vermoedt dat iemand anders wordt lastig gevallen.

In overleg zal worden gekeken naar de juiste procedure, maatregelen en/of sancties. De vertrouwenspersoon is er ook voor ‘kleine ’conflicten. Mensen met onderlinge strubbelingen of onenigheden kunnen ook aankloppen voor hulp. De vertrouwenspersoon kan, wellicht door bemiddeling, kijken hoe het conflict opgelost kan worden en het vertrouwen tussen mensen herstellen. Juist omdat die kleinere conflicten kunnen leiden naar een cultuur, waar mensen hun eigen grensoverschrijdende gedrag als normaal zien, zonder zich bewust te zijn wat de invloed daarvan op anderen is.

Wanneer iemand die onwenselijk gedrag vertoont na waarschuwing niet stopt met dat gedrag, zal de organisatie passende actie ondernemen.

In situaties zoals bijvoorbeeld stank- en/of geluidsoverlast, het niet schoonhouden van gedeelde ruimtes, gaan we er van uit dat dit eerst onder de partijen zelf wordt besproken. Spreek elkaar aan als je het niet eens bent met de gang van zaken als dat betrekking heeft op dit soort ergernissen. Krop dit niet op. Het is soms moeilijk om dit soort irritaites aan te kaarten. Probeer het toch, omdat het je op lange termijn echt iets oplevert, niet alleen voor het individu, maar voor de hele community.

Feedback

Heb je vragen met betrekking tot de gedragscode, of opmerkingen? Mail ons: info@nieuwevide.nl

Bronnen

Bij het opstellen van deze gedragscode hebben we inhoud ontleend aan de gedragscode van de Rijksakademie Amsterdam en Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Het Nieuwe Instituut heeft op haar beurt ook diverse bronnen geraadpleegd, bezoek hun website als je daar meer over wilt weten.

https://hetnieuweinstituut.nl/gedragscode

https://www.rijksakademie.nl/en/rijksakademie-principles-of-community-and-code-of-conduct

Ingang van deze gedragscode: 14.09.2022

Feedback

Heb je vragen met betrekking tot de gedragscode, of opmerkingen? Mail ons: info@nieuwevide.nl

Organisatie

Wij zijn Nieuwe Vide

COVID-19 Maatregelen